Art #VsFashion: Red Hands ft. Ivan Prieto, @HunterAndGatti

Continue reading “Art #VsFashion: Red Hands ft. Ivan Prieto, @HunterAndGatti”

Design #VsFashion : Solid Rupture

Satoshi Itasaka Julia Noni

Continue reading “Design #VsFashion : Solid Rupture”